.

โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  โรงเรียนในฝัน รุ่น 3  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหมูม้น ที่ได้รับการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2558  ....ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ ๑๐๑ ปีโรงเรียนบ้านหมูม้น  วันที่ ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านหมูม้น  "มาฮ่วมกินข้าว  มาเล่าความหลัง  มาฟังเพลงม่วนๆ"

 
 
 
 
 
 
 
 

 <iframe marginwidth="0" marginheight="0"src="http://www.kruthai.info/newsedu.php" frameborder="0" noresize width="100%" scrolling="no" height="610"></iframe>

  หน้าหลัก    ผลงานของเรา    รายละเอียดผลงาน 
ผลงานของเรา
 
  การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
      

 

 

กำหนดการสอน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

 เรื่อง / หน่วย ขยะ  50 ชั่วโมง

 

เนื้อหา

กิจกรรม

ชั่วโมงเวลา

1. ปัญหาและผลกระทบของขยะ

-

 

2. แหล่งที่มาของขยะ

 

 

3.ชนิดของขยะ

 

 

4.ประเภทของขยะ

 

 

5.การแก้ปัญหาขยะ

 

 

6.การเก็บและการกาจัดขยะ

 

 

7.ประโยชน์ของขยะ

 

 

8.การแยกชนิดของขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการเรียนรู้ที่.... (วิชาหลัก)

กลุ่มสาระการเรียนรู้...........................สาระที่........เรื่อง.......................................ชั้น.................

หน่วยการเรียนรู้ที่........เรื่อง.................................................................เวลา.......ชั่วโมง

*********************************************************************************

สาระสำคัญ

                ........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้

                1..........................................................................

                2..........................................................................

                3..........................................................................

สาระการเรียนรู้

                1....................................

                2...................................

การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.                หลักความพอประมาณ

                        พอประมาณกับเวลา / ข้อมูล

                        พอประมาณกับสถานที่ในการจัดกิจกรรม

                        พอประมาณกับงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

                        พอประมาณกับความสามารถของครูผู้สอน

                        พอประมาณกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร

                        พอประมาณกับกำลัง แรงงานที่มีอยู่

2.                หลักความมีเหตุผล

- ทำไมต้องพอประมาณเท่านั้น

- สอนเรื่องนี้เพื่อให้เกิดอะไรกับผู้เรียน ชุมชน สังคม

3.                หลักภูมิคุ้มกัน

- ทำอย่างไรให้ความพอประมาณ กับ ความมีเหตุผลที่กำหนดไว้สำเร็จ  

                - ทำอย่างไรให้การสอนสำเร็จตามเป้าหมาย

                - ทำอย่างไรให้นักเรียนปลอดภัย

                4.  เงื่อนไขความรู้

                                -มีความรู้ในเนื้อหาที่สอน

                                - มีความรู้ในตัวผู้เรียน

                5. เงื่อนไขคุณธรรม

                                - การแบ่งปัน

                                - ความสามัคคี

                                - ความรับผิดชอบ

                                - ความขยัน อดทน

                                - ความประหยัดและออม

                                - ความมีสติ ปัญญา

กิจกรรมการเรียนรู้

                ขั้นนำ

                                .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

                ขั้นกิจกรรม

                                .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

-                    ครูจัดกิจกรรมโดยใช้ความรู้ในวิชาต่างๆ มาบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับการทำกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมการบูรณาการ (อย่างน้อยต้องบูรณาการ 4 กลุ่มสาระฯ)

                ภาษาไทย (คัดลายมือ,เขียนโครงงาน,เรียงความ, ฯลฯ)

                .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

                ภาษาอังกฤษ (คัดลายมือ,หาคำศัพท์, ฯลฯ)

                .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

สังคมศึกษา (สำรวจ,ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียน ฯลฯ)

                .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

ศิลปศึกษา (วาดภาพ,จัดทำแฟ้ม,ประดิษฐ์,สร้างสรรค์ ฯลฯ)

                .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

การงานอาชีพฯ (ลงมือปฏิบัติ,สำรวจ,ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียน ฯลฯ)

                .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

คณิตศาสตร์ (นับจำนวน,เปรียบเทียบ,ชั่ง,ตวง,วัด,หาปริมาตร,คำณวน,ทำแผนภูมิ,หาค่าสถิติ,เก็บข้อมูล ฯลฯ)

                                .......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

วิทยาศาสตร์ (ลงมือปฏิบัติ,สำรวจ,ทดลอง,สังเกต,ทำโครงงาน ฯลฯ)

                                .......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

                ขั้นสรุป

                                .......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

                สื่อ/แหล่งเรียนรู้

                                .......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

                การวัดและประเมินผล (วิธีการ,เครื่องมือวัด,เกณฑ์การวัด)

                                .......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

                กิจกรรมเสนอแนะ

                                .......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

                บันทึกผลหลังสอน

 

 

 

ใบงาน

 


 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
เมษายน 2558
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 เมษายน 2558
 
 

ลิงค์ สรุปรวมคณิตศาสตร์ ม.4-5-6.
(ดาวน์โหลด E-book)

ลิงค์ ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์
ลิงค์ ห้องสมุดคณิตศาสตร์
ลิงค์ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ลิงค์ เริ่มต้นกับโครงงานคณิตศาสตร
ลิงค์ วิชาการดอทคอม
ลิงค์ เด็กดีดอทคอม
ลิงค์ บล็อกการเรียนคณิตศาสตร์

ลิงค์ ายผู้พลิกชัยชนะบน ความล้มเหลว
ลิงค์ รายละเอียดการสอบ O-NET
ลิงค์ ตัวอย่างข้อสอบ O-NET
ลิงค์ แบบทดสอบ GAT , PAT คณิตศาสตร์

ลิงค์ รายละเอียดการสอบ GAT , PAT
ลิงค์ คลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ลิงค์ ข่าวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
 
 
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาภาษาต่างประเทศ
 
กิจกรรมนอกห้องเรียน
 
ลูกเสือ-เนตรนารี
 
สื่อพัฒนานอกระบบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมนอกห้องเรียน

เธ—เธฃเธนเธ›เธฅเธนเธเธ›เธฑเธเธเธฒเธ”เธญเธ—เธ„เธญเธก
เรียนอังกฤษ จากนิทานอีสป
วิชา : ภาษาต่างประเทศ
หมวด : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ตัวอย่างการอ่่านออกเสียงที่ถูกต้อง
วิชา : ภาษาไทย
หมวด : การอ่าน
การอ่านบทความ
วิชา : ภาษาไทย
หมวด : การอ่าน
รายการพิพิธเพลิน ตอน พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 1/6
วิชา : กิจกรรมนอกห้องเรียน
หมวด : กิจกรรมนอกห้องเรียน
แคลคูลัส
วิชา : คณิตศาสตร์
หมวด : พีชคณิต
ดูเนื้อหาอื่นๆ

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.211.86.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 258,662
 
โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
Tel : 043-514178  Fax : 043-XXXXXX
Email : mumon2503@hotmail.com