.

โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  โรงเรียนในฝัน รุ่น 3  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหมูม้น ที่ได้รับการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2558  ....ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ ๑๐๑ ปีโรงเรียนบ้านหมูม้น  วันที่ ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านหมูม้น  "มาฮ่วมกินข้าว  มาเล่าความหลัง  มาฟังเพลงม่วนๆ"

 
 
 
 
 
 
 
 

 <iframe marginwidth="0" marginheight="0"src="http://www.kruthai.info/newsedu.php" frameborder="0" noresize width="100%" scrolling="no" height="610"></iframe>

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

โรงเรียนบ้านหมูม้น ได้จัดทำเว็บไซต์ใหม่เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชน และผู้ปกครองได้รับทราบ และได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆให้เป็นปัจจุบัน ทันยุคปัจจุบันที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะพัฒนาเว็ปไซด์ให้ทันสมัย และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มากที่สุด  ท่านที่ต้องการเสนอแนะ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถติดต่อ สื่อสารกับโรงเรียนได้ทางเว็บไซด์นี้ได้อีกหนึ่งช่องทาง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ฉลอง 101 ปีโรงเรียนบ้านหมูม้น 
       ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหมูม้น  คณะศืษย์เก่าโรงเรียนบ้านหมูม้น ได้ร่วมกันจัดงานฉลองครบรอบ 101 ปีเต็ม โรงเรียนบ้านหมูม้น ที่ก่อตั้งขึุ้นเมื่อ พ.ศ. 2456 คณะกรรมการจัดงานจึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหมูม้น และผ
บุญคูณลาน ประจำปี 2558 ของอำเภอเชียงขวัญ 
       เมื่อวันที่2 กุมภาพันธ์  2558 ชาว อำเภอเชียงขวัญ  ได้ร่วมกันจัดงาน "บุญคุูณลาน" ข้ึ้น โดยมีท่านนายอำเภอเชียงขวัญเป็นประธาน  ในงาน คณะครูในอำเภอเชียงขวัญได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ จำหน่ายผลผลิตจากโรงเรียนต่างๆ มีเด้กเข้าร่วมกั
ค่ายความรู้สรรพากร 
       เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2558  สำนักงานสรรพากรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการค่ายสรรพากรให้ความรู้เกี่ยวกับการการจัดเก็บภาษีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหมูม้น "คุณครูสรรพากร" แต่ละท่านได้ให้ความรู้ ความบันเทิง ทั
การประเมินพัฒนาการเด็กอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ของ สพป.รอ.1 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการผู้เรียนที่จะจบอนุบาล 2 ของโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ จำนวน 36 โรงเรียน เพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้าน ท่านผู้อำนวยการนเรศร์  สังฆะพิลา เป็นป
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน 2553 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้มอบหมายให้พระครูวิธานสมกิจ  เจ้าคณะตำบลหมูม้น พระมหาวิทยา  ฐิตธัมโม เจ้าอาวาสวัดเหล่าหมูม้น และคณะสงฆ์ในตำบลหมูม้น ร่วมกันเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ประจำปี 2553 ภายใต้โครงการ "ล้านดวงใจสอบธรรมศึกษาถวายในหลวง"  โดยใช้สนามสอบที่โรงเรียนบ้านหมูม้น มีผู้เข้าสอบจำนวน 300 คน  โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการนเรศร์  สังฆะพิลา ให้ความสะดวกในการจัดสถานที่ และการดำเนินการสอบ 
เมื่อวันที่ 23  ตุลาคม  2553  นายนเรศร์  สังฆะพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น นำคณะครูร่วมงาน "วันปิยมหาราช" ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ
ผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

หนังสือราชการ สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1
 


สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
 

    

       

   

     

   

     

     

 


โรงเรียนรับการประเมินส้วมดีเด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด
 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2553  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาประเมินห้องน้ำ ห้องส้วมดีเด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2553  ซึ่งโรงเรียนบ้านหมูม้น เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ส่งห้องน้ำ ห้องส้วมเข้าร่วมประกวดในประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งกำลังรอฟังผลการประเมิน


อบรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก ของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอำเภอเชียงขวัญ
 

โรงเรียนบ้านหมูม้น ในฐานะ "ศุนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ" ของอำเภอเชียงขวัญ ได้จัดอบรม คาราวานเสริมสร้างเด็ก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กในวันแรกเกิด ถึง 5 ขวบ ให้กับผุ้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนต่างๆ ภายในอำเภอเชียงขวัญ ทั้งสิ้น 114 คน จาก 21 โรงเรียน โดยมีท่านสมยง  คำแก้ว รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม


ผลงาน รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
 

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ

- โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน อันดับ 1 ของ จังหวัดร้อยเอ็ด

-โรงเรียนส่งเสริมรักการอ่านต้นแบบ ของ สพฐ.(ได้รับคัดเลือกเป็น “ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ กิ่งอำเภอ เชียงขวัญ” ของ สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1(ได้รับคัดเลือกเป็น “ห้องสมุดต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน” ของ สพท. ร้อยเอ็ด เขต 1(ได้รับคัดเลือกเป็น

-โรงเรียนแกนนำการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยทั้งระบบ” ของ สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1(ได้รับคัดเลือกเป็น

-โรงเรียนต้นแบบ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของ สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1

-2549 ห้องสมุดโรงเรียน “ดีเด่น อันดับ 1” ของ สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1Ìโรงเรียนรักการอ่าน ดีเด่นอันดับ 2 ของ สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1,           

-ปี 2549 ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง” ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

-ปี 2549 ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดีเด่น อันดับที่ 1 ของ สำนักงานธารณสุขกิ่งอำเภอเชียงขวัญ

 

 


โรงเรียนบ้านหมูม้น ได้รับรางวัล "ยอดเยี่ยม" โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของ สพป,ร้อยเอ็ด เขต1
 

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ดำเนินการประกวดห้องสมุดมีชีวิต และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประเภทต่างๆ ของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่ ปรากฏ ว่าโรงเรียนบ้านหมูม้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ "ยอดเยี่ยม" โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ซึ่งถึอได้ว่า เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่โรงเรียนได้รับรางวัลนี้

ต้องขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหมูม้น กับรางวัลนี้  และขณะนี้รโรงเรียนกำลังปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เพื่อรองรับการที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกจาก กระทรวงศึกษาธิการที่คัดเลือกโรงเรียนบ้านหมูม้น เป็น 1 ใน 55 โรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ห้องสมุดต้นแบบมีชีวิตในโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบรอบ 55พรรษา"  ซึ่งคาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จทัน ภาคเรียนที่ 2/2553 แน่นอน  และจำทำพิธีเปิดห้องสมุดเร็วๆนี้


สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

            การดำเนินการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                

   ตามที่โรงเรียนบ้านหมุม้นได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

                   1  ประชุมวางแผนงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน  และกำหนดแนวปฏิบัติ

                   2  จัดอบรมปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้แบบ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูผู้สอนทุกคน

                   .3  มอบหมายให้ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจโดยจัดทำแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา

                   4  บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้านให้ปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ P, D, C, A  ทุกองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้

               ด้านที่ 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

                   1)  ด้านนโยบาย  โรงเรียนบ้านหมูม้น ได้กำหนดนโยบายเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา ดังนี้

                       - ฝ่ายบริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้ร่วมกำหนดนโยบายโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา  โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การบริหารงาน และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ  ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี ดังนี้

                       - วิสัยทัศน์  ภายในปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านหมูม้น จัดการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  โรงเรียนเน้นการบริการชุมชน  เด็กทุกคนต้องมีสุขภาพกายและจิตที่ดี  มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ  เมื่อจบการศึกษาพึ่งพาตนเองได้ ภูมิใจในถิ่นตน  ครูทุกคนมุ่งมั่นการศึกษา  พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

                   2) ด้านวิชาการ  โรงเรียนบ้านหมูม้น ได้จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ มีการนิเทศติดตามกำกับการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

                       - การเข้าค่ายพุทธบุตร

                       - เสริมสร้างวินัยนักเรียน

                       - การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

                       - การยิ้มไหว้ ทักทายกัน

                       - เกษตรทฤษฏีใหม่

 

 

                   3)  ด้านงบประมาณ  โรงเรียนบ้านหมูม้น ได้มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ

ของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โปร่งใส  มีการมอบหมายงานให้อย่างชัดเจน  มีระบบการตรวจสอบที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

                   4) ด้านการบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนบ้านหมูม้น ได้จัดอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมอบหมายให้ครู นักเรียน

มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยอาศัยการอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษา

 

               ด้านที่ 2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

                   1) การจัดหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านหมูม้น ได้มอบหมายให้ครูร่วมกันจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ ในแต่ละช่วงชั้น โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ได้จัดทำหน่วยการเรียนรู้  เช่น

                      1.1) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การสาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

                      1.2) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง กินอย่างพอเพียง ไม่เสี่ยงความยากจน

                      1.3) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อ่านวันละนิด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                      1.4) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง)ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                      1.5)  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                      1.6)  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ยุวทูตน้อยกำจัดขยะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                2) การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจำวิชา ได้จัดทำแผนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรม

                   3) สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และได้ปฏิบัติจริงในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต  โรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และพานักเรียนไปเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น

                   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น

                      -  แปลงสาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

                      -  บ่อเลี้ยงปลา/เลี้ยงกบ

                      -  โรงเรือนเพาะเห็ด

                      -  บ่อปุ๋ยหมัก

                      -  แปลงปลูกพืชผักสวนครัว

                      -  โรงอาหาร

                      -  ห้องคัดแยกขยะ

                      -  ห้องวิทยาศาสตร์

                      -  ห้องคอมพิวเตอร์

                      -  ห้องปฏิบัติการทางภาษา

                      -  ห้องสมุด

                      -  ห้องปฏิบัติการดนตรีพื้นเมือง

                      -  ห้องปฏิบัติการทอผ้าลายขิด

                      -  ห้องปฏิบัติการศิลปะ

                   แหล่งเรียนรู้ภายนอก/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น

                      -   เพชรแพรวา ฟาร์ม

                      -  วัดเหล่าบ้านหมูม้น

                      -  ดอนปู่ตา

                   4) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดทำเครื่องมือและวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้

ที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรายงานผล แสดงผลงานที่เกิดจากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

               ด้านที่ 3.ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                   1) การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  โรงเรียนบ้านหมูม้น ได้จัดกิจกรรมแนะแนว  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการติดตามผลการดำเนินงาน และนำผลการดำเนินงานมาใช้ในการพัฒนาระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                   2) กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหมูม้น ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่อย่างพอเพียง เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด  นักเรียนจิตอาสา  มีการจัดตั้งชุมนุม เช่น ชุมนุม

การเลี้ยงปลา,การเลี้ยงกบ,การเพาะเห็ด, ชมรมนักคัดแยกขยะฯลฯ

                   3) กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์ จัดให้มีชุมนุมจิตอาสาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อช่วยเหลือ อพ.ปร.ของหมู่บ้านและตำรวจ ในการให้บริการด้านจราจรในตอนเช้าและเย็น 

ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน วัดในโอกาสต่างๆ

               ด้านที่ 4.ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

                   1) การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้าน หมูม้น  มีแผน

การดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดเอกสาร วารสารให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้  จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากร และส่งครูเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น

                      -  ส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานที่โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ระหว่างวันที่ 10- 11 กันยายน 2551

                      -  ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านคูเมือง  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 6  ตุลาคม  2551

                      -  อบรมที่โรงแรมเพชรัตน์ร้อยเอ็ด วันที่ 26 27 มีนาคม 2552

                       -  อบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) วันที่ 30  มิถุนายน 2552

                   2) การติดตามและขยายผล  โรงเรียนบ้านหมูม้น ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้นำ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ และขยายผลสู่ชุมชน

และหน่วยงานอื่นๆ เป็นแหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆ นอกจากนั้น นายนเรศร์  สังฆะพิลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ ของโรงเรียนต่าง และได้รับแต่งตั้งเป็น“ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของกระทรวงศึกษาธิการ

               ด้านที่ 5.ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ

                   1) ผลลัพธ์ที่เกิดกับสถานศึกษา  จากการที่โรงเรียนบ้านหมูม้น ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตแบบ

 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
เมษายน 2558
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 เมษายน 2558
 
 

ลิงค์ สรุปรวมคณิตศาสตร์ ม.4-5-6.
(ดาวน์โหลด E-book)

ลิงค์ ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์
ลิงค์ ห้องสมุดคณิตศาสตร์
ลิงค์ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ลิงค์ เริ่มต้นกับโครงงานคณิตศาสตร
ลิงค์ วิชาการดอทคอม
ลิงค์ เด็กดีดอทคอม
ลิงค์ บล็อกการเรียนคณิตศาสตร์

ลิงค์ ายผู้พลิกชัยชนะบน ความล้มเหลว
ลิงค์ รายละเอียดการสอบ O-NET
ลิงค์ ตัวอย่างข้อสอบ O-NET
ลิงค์ แบบทดสอบ GAT , PAT คณิตศาสตร์

ลิงค์ รายละเอียดการสอบ GAT , PAT
ลิงค์ คลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ลิงค์ ข่าวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
 
 
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาภาษาต่างประเทศ
 
กิจกรรมนอกห้องเรียน
 
ลูกเสือ-เนตรนารี
 
สื่อพัฒนานอกระบบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมนอกห้องเรียน

เธ—เธฃเธนเธ›เธฅเธนเธเธ›เธฑเธเธเธฒเธ”เธญเธ—เธ„เธญเธก
เรียนอังกฤษ จากนิทานอีสป
วิชา : ภาษาต่างประเทศ
หมวด : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ตัวอย่างการอ่่านออกเสียงที่ถูกต้อง
วิชา : ภาษาไทย
หมวด : การอ่าน
การอ่านบทความ
วิชา : ภาษาไทย
หมวด : การอ่าน
รายการพิพิธเพลิน ตอน พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 1/6
วิชา : กิจกรรมนอกห้องเรียน
หมวด : กิจกรรมนอกห้องเรียน
แคลคูลัส
วิชา : คณิตศาสตร์
หมวด : พีชคณิต
ดูเนื้อหาอื่นๆ

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.159.184.55
คุณเข้าชมลำดับที่ 257,232
 
โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
Tel : 043-514178  Fax : 043-XXXXXX
Email : mumon2503@hotmail.com